Inspektor Ochrony Radiologicznej pełni w działalności z użyciem promieniowania jonizującego bardzo ważną rolę. Dzięki sprawowanemu przez niego nadzorowi pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na promieniowanie oraz osoby z ogółu ludności, które mogą się  znaleźć w polu oddziaływania źródła mogą czuć się bezpiecznie.

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia, które pozwalają pełnić bardzo szeroki nadzór nad działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie:

  – IOR-3  nadzoruje:

                      stosowanie źródeł promieniotwórczych w celach medycznych, produkowanie, instalowanie, stosowanie i obsługa w                             celach medycznych urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, obrót tymi urządzeniami oraz uruchamianie i                           stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach medycznych, a także uruchamianie                                     pracowni, w których mają być stosowane takie źródła i urządzenia, z wyłączeniem aparatów rentgenowskich do celów                         diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej, radioterapii schorzeń nienowotworowych                         oraz pracowni stosujących takie aparaty,

                      zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celach medycznej lub weterynaryjnej                         diagnostyki, leczenia lub badań naukowych,

 

– IOR-1  (IOR-1Z i IOR-1R) nadzoruje:

        wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, transport lub stosowanie materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz obrót tymi materiałami lub źródłami, przechowywanie, transport, przetwarzanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych z wyłączeniem stosowania źródeł promieniotwórczych w celach medycznych oraz z wyłączeniem przechowywania, transportu lub przerobu wypalonego paliwa jądrowego,

        produkowanie, instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami z wyłączeniem urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze stosowanych w celach medycznych,

        uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniotwórcze i urządzenia zawierające takie źródła, z wyłączeniem źródeł i urządzeń stosowanych w celach medycznych,

        budowa, eksploatacja i zamknięcie składowisk odpadów promieniotwórczych z wyjątkiem składowisk odpadów promieniotwórczych przeznaczonych do składowania wypalonego paliwa jądrowego,

        zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, 

 

 

 

– IOR typu R nadzoruje: działalność w zakresie stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej i radiologii                                             zabiegowej 

– IOR typu S nadzoruje: działalność wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych i                                                                   densytometrycznych

          Praca jest naszą pasją, a wraz z dużym doświadczeniem jakie posiadamy stanowi bardzo dobry fundament dla podejmowania nowych wyzwań i zadań. Współpracujemy w tworzeniu projektów i poszukiwaniu innowacyjnych metod nie tylko diagnostyki i terapii w medycynie, ale również w działalnościach pozamedycznych.

Close Menu